16 mars 2022, kl: 18:00. Årsmöte för ideella föreningen Göteborgs Litteraturhus

Arr: Göteborgs Litteraturhus

Den 16 mars kl 18.00 håller ideella föreningen Göteborgs Litteraturhus årsmöte.

Pizza och ett glas vin, mineralvatten, kaffe, godis och trevligt sällskap finns på plats från kl 17.00.

Årsmötet sker i Göteborgs Litteraturhus, med möjlighet till deltagande via zoom som komplement (meddela det vid anmälan). OSA senast 11 mars till sofia.grasberg@goteborgslitteraturhus.se

Mötesunderlag finns bifogat nedan, tillsammans med dagordningen för årsmötet.

Det går bra att komma flera personer från samma medlemsförening, men endast en person har då rösträtt i beslutspunkterna.

Vi ser fram emot att träffas!
Varmt välkomna hälsar Åsa, Kennet, Meri, Sofie, Ellinor, Sami, Domino samt Sofia och Olav

 

MÖTESHANDLINGAR

Medlemsansökningar (10 stycken)
Verksamhetsberättelse för 2021
Bilaga 1
Bilaga 2
Verksamhetsplan inkl budget 1 april 2022-1 april 2023
Årsredovisning med revisorsberättelse

DAGORDNING ÅRSMÖTE 16 MARS

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Fastställande av röstlängd för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av dagordning.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning)
för det senaste verksamhets/räkenskapsåret.
7. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av eventuell verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret.
11. Val av ordförande i föreningen.
12. Val av styrelseledamöter samt suppleanter.
13. Val av revisor och revisorsuppleant
14. Val av valberedning.
15. a) Beslut om inkomna medlemsansökningar.
b) Behandling av ev. inkomna medlemsmotioner
16. Information
17. Övriga frågor.